Vedtægter

Vedtægter for Måløv Bylaug

§ 1
Foreningens navn er Måløv Bylaug. Foreningen har hjemsted i Måløv Sogn, Ballerup Kommune. Formanden tegner foreningen.

§ 2
Som medlemmer optages foreninger, institutioner, interessegrupper og enkeltpersoner, som er hjemmehørende i Måløv Sogn. Anmodning om optagelse fremsættes overfor bestyrelsen.

Herudover kan enkeltpersoner med tilknytning til Måløv optages efter ansøgning.

§ 3
Måløv Bylaug skal formidle samarbejdet mellem byens borgere og de besluttende myndigheder med det formål at:

 • styrke byens udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker,
 • samle byens borgere til i fællesskab at virke for et godt lokalmiljø,
 • medvirke til udarbejdelse af forslag til bevaringer, forbedringer og fornyelser i Måløv,
 • medvirke til samarbejde mellem Måløvs foreninger, institutioner, interessegrupper og interesserede enkeltpersoner til gavn for byen
 • medvirke til at koordinere kontakten mellem initiativtagere og offentlige myndigheder.

§ 4
Årsmødet er foreningens øverste myndighed.

Årsmødet afholdes hvert år i januar kvartal. Stemmeberettigede er en repræsentant for hver af de indmeldte foreninger, institutioner og interessegrupper, samt en repræsentant valgt af og blandt gruppen af enkeltmedlemmer.

Årsmødet er i øvrigt åbent for alle borgere i Måløv Sogn. Årsmødet indkaldes skriftligt til medlemskredsen senest en måned forud, samt ved annoncering i de lokale medier senest 10 dage forud.

Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 referenter.
 3. Beretning for foreningens virksomhed.
 4. Regnskab og kontingentfastsættelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant.
 8. Eventuelt.

Beslutninger og valg sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede, dog skal ændring af vedtægterne, samt opløsning af foreningen ske i henhold til § 9.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, og være tilgængelig på Måløv Bylaugs hjemmeside 8 dage før årsmødet.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt en stemmeberettiget fremsætter begæring herom.

Kun tilstedeværende medlemmer er stemmeberettigede.

§ 5
Ekstraordinært årsmøde indkaldes skriftligt af bestyrelsen til medlemskredsen med mindst 8 dages varsel.

Såfremt 10 medlemmer af Måløv Bylaug fremsætter skriftlig anmodning herom, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde inden 3 uger. Bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinært årsmøde.

§ 6
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år. Det er årsmødets stemmeberettigede deltagere, der vælger bestyrelsen.

I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter årsmødet således at man i de lige år vælger en formand, mens man i de ulige år vælger en kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7
Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet underskrives af kasserer, formand og bilagskontrollanter.

Bilag gennemgås før årsmødet af de to valgte bilagskontrollanter. Kontingenter skal være indbetalt inden årsmødets afholdelse.

Alle bilag skal attesteres af formanden.

Kontingentændringer vedtages på årsmødet, og forhøjes eller sænkes procentvis lige meget for såvel foreninger som for enkeltmedlemmer.

Medlemmer der er i restance, kan ikke udøve stemmeret.

Medlemmer, der er i restance med mere end 1 års kontingent slettes.

§ 8
Bestyrelsen kan iværksætte større projekter til fremme af foreningens formål.

Større projekter skal, så vidt det er muligt, fremlægges på årsmødet forud for igangsættelsen.

Opgaver og projekter må ikke forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent.

Bestyrelsen kan ansøge fonde og myndigheder om midler til gennemførelse af projekter.

§ 9
Ændring af foreningens vedtægter kan ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på årsmødet.

Forslag om opløsning af foreningen skal fremsættes og vedtages på et årsmøde. Såfremt det vedtages, kan opløsningen gennemføres når 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for dette ved en efterfølgende urafstemning.

§ 10
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler almennyttige formål i Måløv sogn.

Vedtægterne blev vedtaget på det stiftende årsmøde den 27. januar 1992.

Ændret den 22. februar 1993, den 16. marts 1998, den 13. marts 2002 og den 25. marts 2009.

 

Denne udgave er nr. 6 og blev vedtaget den 6. december 2016.